Сутність художньої прози

 Печать 

Категория: Новости издательства

Цубоучі Шьойо

Сутність художньої прози : пер. з яп., передм. і комент. Осадчої Ю. В. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 248 с.

ISBN 978-966-489-338-8

Мова видання: українська

 

Написана в середині 80-х років ХІХ ст. робота «Сутність художньої прози» стала поштовхом до формування модерного літературознавства і письменства в Японії; вона завершила підготовчий етап становлення сучасної японської літературно-критичної думки, а також ознаменувала принципово інші підходи до мистецтва слова.

Автор трактату, молодий літератор на ім’я Цубоучі Шьойо (1859-1935), запропонував новий, «європеїзований» погляд на сюжетну прозу як один із видів мистецтва, літературну діяльність і, відтак, соціальний статус письменника. Ця японська «арістотелівська поетика» виявилася, як не дивно, також і першою аналітичною працею, присвяченою загальнотеоретичним проблемам театру, музики, поезії й образотворчих мистецтв, особливостям історії оповідної прози в Японії та основним етапам її розвитку, а також теоретичним і практичним питанням національної японської літератури. В ній поєднано ангажовану ревізію здобутків багатовікового японського письменства з моделюванням його майбутнього, а критичний перегляд художніх концепцій японських і китайських літераторів попередніх епох – із впровадженням європейських стандартів і критеріїв оцінки, нових, західних понять і термінів. Запропонований переклад трактату «Сутність художньої прози» – попри ключову роль в історії японського письменства і літературознавства – є першим повним і коментованим виданням іноземною мовою. Книга призначена для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться історією письменства і літературно-критичної думки Японії модерної доби, питаннями культурної (насамперед – літературної) взаємодії Заходу і Сходу.

ЗМIСТ

Передмова

“СУТНІСТЬ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ”
Вступне слово

ЧАСТИНА ПЕРША
Загальні міркування про художню прозу
Розвиток художньої прози
Сутність художньої прози
Типи художньої прози
Зиск від художньої прози

ЧАСТИНА ДРУГА
Загальні міркування про правила художньої прози
Про стиль
Правила побудови сюжету в художній прозі
Сюжет у художній прозі на історичні теми
Як будується образ головного героя
Способи оповідати

ДОДАТКИ
Список основних праць Цубоучі Шьойо
Покажчик власних імен
Покажчик японських термінів і слів
Покажчик творів, антологій і збірок, журналів, видань
Вибрана бібліографія
Таблиці транслітерації японської мови українською абеткою
Summary

Foreword

“THE ESSENCE OF THE NOVEL”
Introduction

PART ONE
General Remarks on the Novel
The Development of the Novel
The Essence of the Novel
Types of the Novel
The Benefi ts of the Novel

PART TWO
General Remarks on Principles the Novel
Style
Principles of Plot Construction of the Novel
The Plot of Historical Novel
Constructing the Main Character
The Narration

APPENDIXES
List of Tsubouchi Shoyo’s Main Works
Index of Proper Names
Index of Terms and Japanese Words
Index of Literary Works, Anthologies and Collections
References
Transliteration of Japanese Words with Ukrainian Alphabet
Summary