• banner11.png
  • banner12.png

СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ПЕРЕКЛАДУ

 Печать  E-mail

Категория: Новости издательства

Андрієнко Т.П.

Стратегії і тактики перекладу: когнітивно-дискурсивний аспект (на матеріалі художнього перекладу з англійської мови на українську та російську) : Монографія. – К.: Видавничій дім Дмитра Бураго, 2016. – 340 с.

ISBN 978-966-489-360-9

Монографію присвячено дослідженню перекладу як когнітивно-комунікативної взаємодії, у якій особистості перекладача відводиться провідна роль. Переклад мислиться як спільне породження й перетворення смислів відповідно до когнітивно-комунікативних потреб представників різних лінгвокультурних спільнот. У монографії розглянуто роль стратегії перекладу як когнітивного регулятиву перекладацького дискурсу, що реалізується через тактики та підпорядковані їм прийоми перекладу. Пропонуються методики аналізу перекладної інформаційної ентропії, польового та фреймового моделювання перетворення концептів у перекладі. Розроблена модель аналізу апробована на матеріалі перекладів класичних художніх творів. Для науковців, викладачів, аспірантів, усіх, хто цікавиться проблемами перекладознавства й практичного перекладу.

ЗМIСТ

Перелік умовних скорочень
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНА ПАРАДИГМА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДУ
1.1. Формування антропоцентричної парадигми лінгво- перекладознавчих досліджень
1.1.1 Розвиток антропоцентричного когнітивно-діяльнісного підходу в теоріях перекладу
1.1.2 Формування інтеракційної моделі перекладацької діяльності
1.2. Основні напрямки когнітивних перекладознавчих досліджень
1.2.1. Лінгвоконцептологія і перекладознавство
1.2.2. Лінгвокультурологія і перекладознавство
1.2.3. Статичні й динамічні когнітивні структури в перекладі (концепт, фрейм, сценарій)
1.3. Перекладацький дискурс як когнітивно-комунікативна діяльність
1.3.1. Когнітивний аспект перекладацького дискурсу
1.3.1.1. Етнокультурна специфіка когнітивних моделей і переклад
1.3.1.2. Рівні когнітивної організації перекладацького дискурсу
1.3.2. Комунікативний аспект перекладацького дискурсу
1.4. Поняття стратегії як когнітивного регулятиву перекладацького дискурсу
1.4.1. Моделювання концепту «СТРАТЕГІЯ» як основа визначення наукового поняття
1.4.2. Стратегія як лінгвістичне і перекладознавче поняття
1.4.2.1. Когнітивна природа стратегії перекладу
1.4.2.2. Діяльнісна сутність стратегії перекладу
1.5. Дистинктивні ознаки стратегії як перекладознавчого поняття
ВИСНОВКИ
РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ ПЕРЕКЛАДУ
2.1. Методологічний принцип антропоцентризму і системно- діяльнісний підхід як основа дослідження стратегії перекладу
2.1.1. Антропоцентричний підхід у перекладознавчих студіях
2.1.1.1. Дослідження мовної особистості перекладача
2.1.1.2. Розвиток методів когнітивного моделювання в перекладознавстві
2.1.2. Системно-діяльнісний підхід до вивчення стратегії перекладу
2.2. Етапи та методи дослідження стратегій перекладу
2.2.1. Методика аналізу інформаційних характеристик тексту
2.2.2. Методика польового моделювання текстового концепту в перекладі
2.2.3. Методика фреймового моделювання текстового концепту в перекладі
ВИСНОВКИ
РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕКСТУ І ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ЛОКАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ
3.1. Інформаційна неоднорідність тексту і формування локальної стратегії перекладу
3.1.1. Ентропія тексту як передумова множинності інтерпретації і перекладу
3.1.1.1. Множинність інтерпретацій оригіналу як наслідок інформаційної ентропії тексту
3.1.1.2. Ентропія тексту як передумова реалізації глобальної стратегії перекладу через локальні
3.1.2. Поняття і складові перекладної ентропії тексту
3.1.2.1. Визначення інформаційної ентропії тексту оригіналу
3.1.2.2. Ентропія тексту оригіналу і мови перекладу як складники перекладної ентропії тексту
3.2. Проблеми перекладу й перекладацькі рішення
3.2.1. Поняття й типологія проблем перекладу
3.2.2. Перекладацьке рішення як основа визначення стратегії перекладу
3.3. Вибір локальної стратегії як розв’язання проблеми перекладу в нехудожньому і художньому текстах
ВИСНОВКИ
РОЗДІЛ 4. РЕАЛІЗАЦІЯ ЛОКАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ У ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
4.1. Стратегії очуження, одомашнення та універсалізації в перекладі художнього тексту
4.1.1. Когнітивна основа стратегій подолання міжкультурних розбіжностей
4.1.2. Стратегії відтворення предметних реалій в перекладі
4.1.3. Стратегії відтворення когнітивних реалій
4.1.3.1. Стратегії відтворення національно-специфічних концептів і сценаріїв
4.1.3.2. Стратегії відтворення алюзій
4.2. Стратегії відтворення змісту, художньої форми, прагматичної функції тропеїчних засобів
4.2.1. Когнітивна основа стратегій відтворення засобів мовної образності в перекладі
4.2.1.1. Стратегії відтворення метафор, метонімій, порівнянь та іронії
4.2.1.2. Стратегії перекладу власних назв у художньому тексті
4.3. Стратегії архаїзації, модернізації, нейтралізації часової дистанції
4.3.1. Когнітивна основа стратегій передачі часової дистанції між перекладом та оригіналом
4.3.2. Природна та стратегічна архаїзація перекладів
4.3.2.1. Лінгвостилістичний, когнітивний та прагматичний аспекти архаїзації
4.3.2.2. Мовні, когнітивні та прагматичні відмінності застарілих і архаїзованих текстів
4.3.3. Стратегії передачі часової дистанції у перекладі
4.3.3.1. Стратегії передачі хронологічної часової дистанції в комунікативному просторі
4.3.3.2. Стратегії передачі часової дистанції як складової художнього хронотопу в комунікативному просторі
ВИСНОВКИ
РОЗДІЛ 5. ІЄРАРХІЯ І СИНКРЕТИЗМ ЛОКАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ПЕРЕКЛАДУ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
5.1. Поняття синкретизму дискурсивних регулятивів
5.2. Синкретизм стратегій відтворення характеристик мовної особистості персонажів художнього твору в перекладі
5.2.1. Рівні мовної особистості й переклад
5.2.2. Стратегії відтворення інтелектуальних характеристик персонажного мовлення
5.2.3. Стратегії відтворення національної специфіки емоцій
5.2.4. Стратегії відтворення мотиваційно-прагматичних характеристик мовної особистості
ВИСНОВКИ
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОДАТКИ

Анонсы

Форма входа

Наши контакты

Почтовый адрес: 04080, г. Киев-80, а/я 41

Телефоны:

По вопросам издания книг: +38 (044) 227-38-86

По всем вопросам конференции "Язык и Культура"+38 (044) 227-38-22, +38 (044) 227-38-48

По вопросам заказа и покупки книг: +38 (044) 501-07-06, +38 (044) 227-38-28

Email: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (по вопросам издания и покупки книг), Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. (по поводу конференции "Язык и Культура")

© Бураго, 2017 

.